HomeCompany ProfileProductServiceNewsPortfolioTechnicalFAQsContact


สนามวอลเลย์บอล

ขนาดสนาม
               สนามแข่งขัน  เป็นรูสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18 เมตร x9 เมตร ล้อมรอบด้วยบริเวณเขตรอบสนามกว้างอย่างน้อย 3 เมตร  และไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ  ความสูงวัดจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 7 เมตร
               สนามแข่งขันระหว่างชาติ   เขตรอบสนามต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร วัดจากเส้นข้าง  และ 9 เมตร วัดจากเส้นหลัง   และความสูงวัดจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12.50 เมตร

พื้นสนาม
1. พื้นสนามต้องเรียบเป็นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม
2. การแข่งขันระหว่างชาติ  อนุญาตให้ใช้เฉพาะพื้นสนามที่เป็นพื้นไม้  หรือพื้นสังเคราะห์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบใด   ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก่อน (เอฟ.ไอ.วี.บี)
3. พื้นสนามต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายจนผู้เล่นบาดเจ็บ  และไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นสนามที่ขรุขระและเลื่อน
4. สนามแข่งขันในร่ม  ต้องมีพื้นเป็นสีสว่างในการแข่งขันระหว่างชาติ  เส้นสนามต้องเป็นสีขาว  ส่วนพื้นสนามแข่งขันและบริเวณเขตรอบสนามต้องเป็นสีอื่น
5. สนามกลางแจ้ง  อนุญาตให้มีความลาดเอียงได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร  เพื่อการระบายน้ำห้ามใช้ของแข็งทำเส้นสนาม

เส้นบนเขตสนาม
1. เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร เป็นสีสว่าง  และแตกต่างกันสีพื้นสนามและเส้นอื่นๆ
2. เส้นเขตสนาม  เส้นข้างสองเส้นและเส้นหลังสองเส้น  เป็นเส้นกำหนดเขตสนามแข่งขัน เส้นทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสนามแข่งขัน ขนาด 18 เมตร X9  เมตร  ด้วย
3. เส้นแบ่งแดน   กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนจะแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ขนาด 9 เมตร X9  เมตร  เส้นนี้อยู่ใต้ตาข่าย  โดยลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปสู่เส้นข้างอีกด้านหนึ่ง
4. เส้นเขตอบอุ่นร่างกาย  ตีเส้นต่อจากเขตสนามด้านที่นั่งทีม ขนาด 3X3 เมตร

เขตต่างๆ ของสนามแข่งขัน
               1. เขตรุก   เขตรุกแต่ละฝ่ายเป็นเขตที่กำหนดจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน ถึงเส้นรุก 3.00 เมตร(ความกว้างของเส้นรวมอยู่ในเขตรุกด้วย)  เขตรุกของทั้งสองฝ่ายนี้ถือเสมือนว่ามีความยาวออกไปจากเส้นข้างโดยไม่มีกำหนด
               2. เขตเสิร์ฟอยู่เลยเส้นหลังมีพื้นที่กว้าง 9 เมตร  กำหนดด้วยเส้น 15 เซนติเมตร  สองเส้นโดยตีเส้นเว้น

ระยะห่างจากเส้นหลัง  20 เซนติเมตร เส้นหลังอยู่ในแนวเดียวกับเส้นข้างด้านขวา  และอีกเส้นหนึ่งเข้าไปทาง
ซ้ายมือ ระยะห่างกัน 3 เมตร เส้นทั้งสองต้องอยู่ภายในความกว้างของเขตเสิร์ฟในแนวลึก  เขตเสิร์ฟมีพื้นที่ออกไปจนถึงเขตรอบสนาม

เขตเปลี่ยนตัว
                เส้นรุกของทั้งสองฝ่ายที่เป็นแนวสมมุติเลยออกไปยังเขตรอบสนาม ถึงโต๊ะผู้บันทึก ถูกกำหนดเป็นเขตเปลี่ยนตัว

ตาข่าย
               1. ตาข่ายมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 9.50 เมตร ขึงอยู่ในแนวดิ่งเหนือจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน
               2. ทำด้วยเส้นวัสดุสีดำเป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 10 เซนติเมตร
               3. ที่ขอบบนของตาข่ายมีแถบสีขาวกว้าง 5 เซนติเมตร  เย็บติดตลอดตามความยาวของตาข่าย
               4. ภายในแถบมีสายที่ยืดหยุ่นได้สำหรับผูกกับเสา   เพื่อทำให้ขอบบนของตาข่ายตึง
               5. ชายล่างสุดของตาข่ายมีเชือกร้อยผ่านสำหรับผูกกับเสาทั้งสองเพื่อทำให้ตาข่ายตึง

แถบข้าง
               แถบข้างใช้แถบสีขาวกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร ติดที่ตาข่ายในแนวดิ่งเหนือเส้นข้างแต่ละเส้นแถบข้างนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของตาข่าย

เสาอากาศ
               1. เสาอากาศเป็นแท่งกลมยืดหยุ่นได้ ยาว 1.80 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
 
              2. ทำด้วยใยแก้วหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
 
              3. เสาอากาศ 2 ต้น ติดยึดที่ขอบบนสุดของแถบข้างแต่ละด้านและอยู่คนละด้านของตาข่าย
 
              4. ส่วนบนสุด 80 เซนติเมตร ของเสาอากาศแต่ละต้นจะยื่นพ้นเหนือขอบตาข่ายและทาสีสลับกันเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 10 เซนติเมตร นิยมใช้สีแดงและสีขาว

เสาขึงตาข่าย
               เสาขึงตาข่ายทั้งสองต้น  ต้องมีลักษณะกลมและเรียบสามารถปรับระดับได้มีความสูง 2.55  เมตร
               เสาขึงตาข่ายต้องยึดติดอยู่กับพื้นสนามและอยู่ห่างจากเส้นข้างระหว่าง 50-100  เซนติเมตร
               การยึดเสาขึงตาข่ายให้ติดกับพื้น  ห้ามใช้ สลิงเป็นตัวยึด
               กลไกใดๆ  ที่เป็นอันตรายและเป็นสิ่งกีดขวางต้องเอาออกทั้งหมด

ความสูงของตาข่าย
               ความสูงของตาข่ายให้วัดที่บริเวณกึ่งกลางของสนามโดยใช้ไม้วัดเป็นเครื่องวัด  ที่ปลายสุดของตาข่าย(เหนือเส้นข้าง)ต้องมีความสูงจากพื้นสนามในระดับเดียวกันแต่จะสูงกว่าความสูงที่กำหนดไม่เกิน 2 เซนติเมตร

รุ่น  อายุไม่เกิน 12 ปี        สำหรับชายสูง   2.10  เมตร     สำหรับหญิงสูง  2.05  เมตร

รุ่น  อายุไม่เกิน 14 ปี        สำหรับชายสูง   2.20  เมตร     สำหรับหญิงสูง  2.10  เมตร

รุ่น  อายุไม่เกิน 16 ปี        สำหรับชายสูง   2.35  เมตร     สำหรับหญิงสูง  2.18  เมตร

รุ่น  อายุไม่เกิน 18 ปี        สำหรับชายสูง   2.38  เมตร     สำหรับหญิงสูง  2.20  เมตร

รุ่น  อายุไม่เกิน 20 ปี       สำหรับชายสูง   2.43  เมตร      สำหรับหญิงสูง  2.24  เมตร

 

ดาวน์โหลดแบบสนามวอลเลย์บอล

 

 

view(51)